Valné zhromaždenie

Vážení členovia SFUI, pozývame Vás na virtuálne zasadnutie Valného zhromaždenia SFUI, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2021, o 9,00 hod prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Read more
Simulácia Európskeho parlamentu

Siedma repríza projektu Simulácie Európskeho parlamentu  sa tentokrát konala  vo virtuálnom priestore, v dňoch 8. až 10. decembra 2020 . Organizátori tohto podujatia Sciences Po Paris Campus v Dijone, Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a SFUI nechceli prerušiť túto tradíciu napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii. Šesťdesiatka gymnazistov prijala […]

Read more
Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní

Bratislava 6. a 7. november 2020 SFUI podporil organizáciu druhého ročníka medzinárodnej konferencie Aranea 2020. Medzinárodná konferencia si dáva za cieľ pokračovať v začatej tradícii a poskytnúť opäť priestor na stretnutie a diskusiu medzi odborníkmi a pedagógmi v danej oblasti. Cieľom konferencie je posunúť vedecké bádanie v oblasti korpusovej lingvistiky, a špecificky v oblasti využívania […]

Read more
Zasadnutie výboru SFUI

Dňa 9.októbra 2020 sa konalo zasadnutie výboru SFUI. Na zasadnutí sme privítali nového atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku pána Yana Poutrata a diskutovali sme o možnostiach realizácie frankofónnych aktivít v rámci sanitárnych opatrení jednotlivých slovenských univerzít.

Read more
Deň lektorov 2020

V piatok 25. septembra pripravilo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky a Francúzsky inštitút v Bratislave každoročné stretnutie francúzskych lektorov, ktorí pôsobia na slovenských stredných a vysokých školách. SFUI bol rovnako zastúpený na tomto podujatí. Riaditeľ SFUI Radovan Gura prezentoval možnosti štúdia francúzskeho jazyka na slovenských vysokých školách. Lektori  sa ďalej dozvedeli o rôznych aktivitách Francúzskeho inštitútu na […]

Read more
Ocenenie pre riaditeľa SFUI

Riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici si prevzal z rúk Veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. Christopha Léonziho významné francúzske ocenenie – Rád rytiera akademických paliem (Palmes Académiques) za výnimočný prínos pre rozvoj francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráce. Odovzdanie […]

Read more
Valné zhromaždenie SFUI

Dňa 9.júla 2020 sa členovia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu zišli na zasadnutí Valného zhromaždenia inštitútu. V rámci zasadnutia vyhodnotili uplynulý kalendárny rok 2019, schválili Správu o činnosti ako aj Správu o hospodárení inštitútu. Následne diskutovali a schválili základný rámec pôsobenia SFUI v roku 2020. Riaditeľ poďakoval bývalým členom Výboru SFUI pani Jane Marasovej (Unniverzita Mateja Bela), pani Márii Paľovej (Univerzita Pavla […]

Read more
Fórum: Študenti-Podniky-Univerzity 2020

3. marca 2020 sa konal v priestoroch Univerzity Komenského 9. ročník pracovného veľtrhu Študenti-Podniky-Univerzity, ktorý zorganizoval Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku a Fakultou managementu UK. Podujatia sa zúčastnilo okolo sto gymnazistov a študentov. Prvú časť podujatia otvorili svojimi príhovormi dekan Fakulty managementu,  riaditeľ Francúzskeho inštitútu a riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na […]

Read more
Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú slovenské verejné vysoké školy. Podujatie sa konalo 5.12.2019 v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD’SPE Paris Central Europe v Bratislave. Francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatole France o francúzštine povedal: „Francúzsky jazyk je ako žena. A táto žena je taká krásna, tak hrdá, […]

Read more
4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „La Perception en langue et en discours“

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v spolupráci s Univerzitou v Opole a Univerzitou Marca Blocha v Strasbourgu 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom La Perception en langue et en discours, ktorá sa bude konať 2.-4. apríla 2020 v Banskej Bystrici. Termín na posielanie návrhov vedeckých príspevkov sa predlžuje […]

Read more
Frankofónni študenti na Slovensku majú svoj podcast!

FrancofuniSK je projekt, ktorý rozvinulo Centrum univerzitnej úspešnosti (CRU, podporované Univerzitnou agentúrou pre frankofóniu – AUF) Univerzity Mateja Bela, ktoré sa pri tejto príležitosti stane Centrom univerzitnej úspešnosti Slovenska. V súčasnosti prebieha spolupráca medzi študentami v 1. ročníku prekladateľstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici so študentami v 3. ročníku masmediálnych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzitné vysielanie trvá niekoľko desiatok minút a tvorí ho prehľad […]

Read more
Konferencia frankofónnych doktorandov štátov V4

Program konferencie Ecole Doctorale 15. – 16. 11. 2019 Pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa v dňoch 14. – 16. novembra 2019 konal 23. medzinárodný seminár frankofónnej doktorandskej školy krajín Visegrádskej štvorky, ktorý podporil aj SFUI. Hlavnými organizátormi boli Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (J. Truhlářová, Z. […]

Read more
23. medzinárodný seminár frankofónnej doktorandskej školy krajín Visegrádskej štvorky

Seminár pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa konal v dňoch 14. – 16. novembra 2019 v priestoroch hotela Družba v Bratislave a je súčasťou dlhoročnej medzinárodnej spolupráce krajín V4 v oblasti vzdelávania frankofónnych doktorandov. Doktorandi a ich školitelia diskutovali na témy tradícií a inovácií v romanistickom štúdiu okrem iného aj pri príležitosti 100. výročia […]

Read more
Večierok o francúzskej a nemeckej kultúre očami študentov FPVaMV UMB

V utorok 12. novembra členovia frankofónnej študentskej asociácie EFPOLIT zorganizovali so spolkom nemecky hovoriacich študentov DSV spoločné podujatie, ktorého cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu „po vzore“ francúzsko- nemeckých vzťahov vrámci EÚ a sprostredkovať kultúru cieľových jazykov navzájom. Francúzsko-nemecký večer sa niesol v duchu prezentácií Erasmus študentov Martina (Nemecko) a Etiennea (Francúzsko), ktorí si pripravili to najzaujímavejšie zo svojích krajín […]

Read more
Dominique Wolton v Banskej Bystrici

SFUI podporil medzinárodnú vedeckú konferenciu Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, organizovanú dňa 7. októbra 2019, tentokrát na tému Budovania jednotného európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, 20 rokov po spustení Bolonského procesu. Úvodný referát predniesol súčasný francúzsky filozof Dominique Wolton, ktorý je vedecký riaditeľ Národného centra vedy a […]

Read more
Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych […]

Read more