Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych tém. Aj na tomto podujatí reprezentanti siedmich gymnázií dokázali, že vedia pracovať s overiteľnými faktami a informáciami a predstaviť ich v logických a argumentačne podložených návrhoch rezolúcií. Ale preukázali aj schopnosť počúvať, mať porozumenie pre iný názor a dospieť k spoločne prijatej línii rozhodnutí. Zásadne i hravo, empaticky aj so zmyslom pre humor.

Projekt Modelového Európskeho parlamentu každoročne spoluorganizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Európska pobočka Parížskeho inštitútu Politických vied (Sciences Po) v Dijone, Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút, Francúzsky inštitút na Slovensku a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku. Už zloženie organizátorov podujatia napovedá, že simulácia zasadnutia Európskeho parlamentu prebieha vo francúzskom jazyku.

K študentom, ich pedagógom a hosťom podujatia sa prihovorili zástupcovia každej z vymenovaných inštitúcií, za hosťujúcu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vystúpil jej rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Z príhovoru pána veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E. Christopha Léonziho vyberáme: „Sloboda a príležitosti, ktoré sa vám ponúkajú, sú výsledkom viac než tridsiatich rokov vyjednávaní a zmlúv pre Erasmus a dvadsaťročného úsilia pre Bolonský proces, ktorými sa stmelil európsky priestor vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu. Preto je dôležité zvoliť si poslancov, ktorí budú reprezentovať vaše hodnoty, vašu víziu Európskej únie, aby mohli vzniknúť ďalšie podobné inkluzívne projekty.“

PhDr. Mária Paľová, PhD.
odborná asistentka, KAaA FF UPJŠ
predsedníčka Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

Fotografie: Ing. Tomáš Polák