Riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici si prevzal z rúk Veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. Christopha Léonziho významné francúzske ocenenie – Rád rytiera akademických paliem (Palmes Académiques) za výnimočný prínos pre rozvoj francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráce.

Odovzdanie rytierskeho rádu sa uskutočnilo dňa 9. júla 2020 vo Francúzskej rezidencii za prítomnosti atašého pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu z Francúzskeho inštitútu, François-Xaviera Mortreuil, ďalej prorektora pre vedu a výskum UMB, prof. PhDr. Petra Terema, PhD., dekana FPVaMV, PhDr. Branislava Kováčika, PhD., frankofónnej akademickej obce a najbližšej rodiny oceneného.