Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút  (ďalej „SFUI“) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 na základe spoločnej vôle  Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cieľom SFUI je prispievať k rozvoju a rozširovaniu frankofónnych programov na Slovensku. Zároveň propaguje „školský systém na francúzsky spôsob“, čiže dialóg medzi frankofónnymi školami, univerzitami, podnikmi a jednotlivcami.

Čomu sa venujeme?

Prispievanie k rozvoju frankofónnych študijných programov na Slovensku:

 • uľahčovanie výmeny študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov medzi čiastočne frankofónnymi programami a francúzskymi univerzitami
 • tvorba nových francúzsko-slovenských dvojitých diplomov

 Propagovanie „štúdia na francúzsky spôsob“:

 • rozvíjanie vyučovanie v duchu francúzskeho vysokoškolského vzdelávania na slovenských vysokých školách a univerzitách
 • poskytovanie informácií o frankofónnych gymnáziách, univerzitách a  prispievanie k ich zviditeľneniu
 • poskytnutie informácií o francúzskych podnikoch etablovaných na Slovensku, ktoré hľadajú nových odborníkov a zamestnancov

Zhromaždenie frankofónnych aktérov na Slovensku s cieľom sprostredkovania nielen priestoru pre ich vzájomný dialóg, ale možností  ich spoločnej spolupráce počas:

 • konferencií a okrúhlych stolov (napr. Stretnutia študenti-podniky)
 • diskusných seminárov (napr. Seminár o bilingválnych sekciách, Fórum študenti- podniky)
 • stretnutí bývalých absolventov frankofónneho štúdia, stretnutí bývalých štipendistov.

 Podporovanie rozvoja vzťahov a spolupráce medzi:

 • slovenskými a francúzskymi univerzitami,
 • univerzitami a podnikateľskými subjektmi,
 • univerzitami a bilingválnymi gymnáziami.


Partnerské univerzity na Slovensku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
www.umb.sk/

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
www.euba.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
www.upjs.sk

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava
www.fm.uniba.sk

Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie
810 00 Bratislava
www.flaw.uniba.sk

Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Nemcovej 32
040 01 Košice
www.ekf.tuke.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
www.ukf.sk

Partnerské univerzity vo Francúzsku

Université de Poitiers
15 Rue de l´Hôtel Dieu
860 34 Poitiers Cedex
www.univ-poitiers.fr

Université de Reims Champagne-Ardenne
7 Boulevard Jean Delautre
08 000 Charleville-Mézieres
www.univ-reims.fr

ECE Paris
37, Quai de Grenelle
75015 PARIS, FRANCE
www.ece.fr/school-of-engineering/

Université de Lorraine – CEU de Nancy
15 Place Carnot,
54042 Nancy, France
www.univ-lorraine.fr/content/centre-européen-universitaire-ceu

Campus européen – Europe centrale et orientale de Science Po
14. av Victor Hugo
21 000 Dijon
www.sciencepo.fr

École nationale supérieure de Chimie de Rennes
11, allée de Beaulieu – CS50837
35708 Rennes cedex 7
www.ensc-rennes.fr

ISM-IAE de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
47, boulevard Vauban
78047 Guyancourt Cedex – France
https://www.ism-iae.uvsq.fr/

Partnerské podniky

COLAS Slovakia, a.s
Priemyselná 6
042 45 Košice
https://www.colas-sk.sk/

KONE Slovenská republika
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
Tel: 0800 173 174
https://www.kone.sk/