Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
Funkcia: riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu
Adresa: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 446 1717
E-mail:  contact@iufs.sk
Doc. JUDr. Marián Giba PhD.
Funkcia: predseda výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu a zástupca Právnickej fakulty Univerzity Komenského
Adresa: Právnická fakulta, Univerzity Komenského, Gondova 2, P.O.BOX 32, 814 99  Bratislava
Telefón: +421 2 9012 9299
E-mail: marian.giba@flaw.uniba.sk
 Mgr. Roman Gajdoš
Funkcia: zástupkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Adresa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Šrobárova 2, 040 59 Košice
Telefón:  +421 55 234 7142
E-mail: roman.gajdos@upjs.sk
   PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
Funkcia: zástupkyňa Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Adresa: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 446 1921
E-mail: maria.rostekova@umb.sk
 Yan Pautrat
Funkcia: zástupca Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku
Adresa: Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike, Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava
Telefón: +421 2 5934 7750
E-mail: yan.pautrat@institutfrancais.sk
 Doc. Frédéric Delaneuville, PhD.
Funkcia: zástupca Fakulty managementu Univerzity Komenského
Adresa: Fakulta managementu, Univerzita Komenského, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
Telefón: + 421 2 50 11 75 14
E-mail: Frederic.Delaneuville@fm.uniba.sk
 
 
PhDr. Iveta Rizeková, PhD.
Funkcia: zástupca Ekonomickej univerzity v Bratislave
Adresa: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón: +421 26 729 1130
E-mail: iveta.rizekova@euba.sk
 Doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. 
Funkcia: zástupkyňa Technickej univerzity v Košiciach
Adresa: B. Nemcovej 32, 042 00 Košice
Telefón: +421 55 602 2665
Email: Marianna.Sinicakova@tuke.sk
 Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Funkcia: zástupkyňa Univerzity Mateja Bela
Adresa: Fakulta humanitných vied UMBTajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 446 5133
E-mail: katarina.chovancova@umb.sk    
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Funkcia: zástupkyňa Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
Adresa: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 446 2611
E-mail: zaneta.lacova@umb.sk    
Doc. PhDr.  Eva Švarbová, PhD.
Funkcia: zástupkyňa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa: Filozofická fakulta, Katedra romanistiky, Hodžova 1, 949 01 Nitra
Telefón: +421 37 6408 391
E-mail: esvarbova@ukf.sk
http://www.krom.ff.ukf.sk
Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
Funkcia: zástupkyňa Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Adresa: Filozofická fakulta, Univerzity Komenského, Gondova 2, P.O.BOX 32, 814 99  Bratislava
E-mail: jana.truhlarova@uniba.sk
Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Funkcia: zástupkyňa Valného zhromaždenia SFUI
Telefón: +421 48 446 2718
E-mail: gabriela.kormancova@umb.sk
PhDr. Zuzana Puchovská, PhD.
Funkcia: zástupkyňa Valného zhromaždenia SFUI
Telefón: +421 25 022 2136
E-mail: zuzana.puchovska@uniba.sk