Naše aktivity

Absolventka UMB na súťaži Moja dizertačná práca za 180 sekúnd vo Varšave

Stanislava Judinyová, absolventka doktorandského štúdia na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, svoju alma mater reprezentovala na stredoeurópskom finále prestížnej súťaže pod názvom Moja dizertačná práca za 180 sekúnd, ktoré sa konalo v máji 2019 v hlavnom meste Poľska. Podujatie organizovala Varšavská univerzita, Centrum francúzskych reálií a frankofónnych štúdií v spolupráci s asociáciou Plejada a Francúzskymi inštitútmi v Rakúsku, v Poľsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku.

 

Podujatie, ktoré je organizované už šiesty rok, predstavuje veľkú výzvu pre študentov a absolventov tretieho stupňa štúdia z celého sveta. Na súťaži sa od nich očakáva, že za tri minúty a za pomoci jediného powerpointového slajdu dokážu vo francúzskom jazyku predstaviť to najpodstatnejšie zo svojho výskumu v rámci dizertačnej práce, a to rozhodne nie je ľahká úloha, keďže nároky kladené na spôsob prezentácie podľa francúzskych tradícií sú naozaj vysoké. 

 

UMB reprezentovala absolventka doktorandského štúdia v odbore medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov s dizertačnou prácou pod vedením doc. Dalibora Vlčeka, CSc. s názvom Kultúrno-historická analýza Kosova ako kľúčovej idey v politickom živote a zahraničnej politike Srbska: „Išlo jednoznačne o zaujímavú skúsenosť, veľmi odlišnú od obhajoby dizertačnej práce, kde som vystupovala pred akademicky vzdelaným publikom a mala viac času na vysvetlenie komplexnosti skúmanej problematiky. Na súťaži Moja dizertačná práca za 180 sekúnd som sa paradoxne cítila oveľa viac pod tlakom spôsobeným časovým limitom troch minút ako aj skutočnosťou, že som musela niektoré informácie podať v dosť zjednodušenej podobe“.

 

Pre účastníkov strednej Európy bolo tento rok regionálne finále organizované prvýkrát a medzi mladými doktorandmi sa stretlo s veľkým ohlasom. Bolo prijatých viac ako 24 žiadostí z Rakúska, Českej republiky, Slovenska a Poľska, ktorí prešli fázou národných výberov v marci tohto roku. Slovensko reprezentovali dve účastníčky.

 

Autor textu: Mária Rošteková, SFUI