Naše aktivity

SFUI podporilo medzinárodnú vedeckú konferenciu

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a tím riešiteľov projektu APVV-15-0307 boli hostiteľmi vydareného vedeckého podujatia.


20. – 22. júna 2019 privítala medzinárodná transdisciplinárna konferencia "Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch" 61 účastníkov zo siedmich zahraničných (Université de Strasbourg, Université d´Opole, Université Paris 8, Université Paris 3, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Mons, Leopold-Franzens-Univesität Innsbruck) a štyroch domácich univerzít (UMB Banská Bystrica, UKF Nitra, TU Košice, UPJŠ Košice), pracovníkov troch špecializovaných výskumných pracovísk (LILPA, PRAXILING, LICOLAB) a troch akreditovaných tlmočníkov európskych inštitúcií.


Cenné skúsenosti, nové podnety ako riešiť komplexné kognitívne úlohy a aktuálny stav prebiehajúcich výskumných projektov súvisiacich s touto témou viedli účastníkov k rozhodnutiu pripraviť novú edíciu konferencie o dva roky na Univerzite v Štrasburgu. S radosťou a vervou anticipujeme rok 2021!


V závere podujatia bol vyhradený čas pre diskusiu so zástupcami francúzskych univerzít o uplatňovaní francúzskeho zákona o duálnom vysokoškolskom vzdelávaní v praxi a o duálnych magisterských študijných programoch v oblasti cudzích jazykov.


PhDr. Mária Paľová, PhD.
za organizačný výbor konferencie